PGE Energia Ciepła Oddział Gdańsk

Poprawa funkcjonowania układu rozliczeniowego gospodarki węglowej na dostawach w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Gdańsk

Zadanie: poprawa funkcjonowania układu rozliczeniowego gospodarki węglowej na dostawach w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Gdańsk poprzez modernizację (dostosowanie do uziarnienia węgla w zakresie 0 – 50 mm) istniejącego próbopobieraka węgla na przenośniku taśmowym T34.

Realizacja zadania umożliwiła opróbowanie węgla zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-G-04502:2014-11 dla ziarna od 0-50mm oraz zapewniła prawidłowy nadzór kontroli jakości węgla na dostawach. Dane z próbobiornika wprowadzone zostały do istniejącego systemu używanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże,

Zakres zadania zawierał wszelkie prace związane uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, prace projektowe, dostawy niezbędnych materiałów, prace montażowe niezbędne do realizacji całości zadania, pomiary, konfigurację i uruchomienie, prace programowe w systemach automatyki, wykonanie prób funkcjonalnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie. Zakres zadania obejmował również przeprowadzenie wszelkich badań i testów wymaganych do uzyskania certyfikatu jednostki akredytowanej. Realizacja tego zadania zapewniła akredytacje na wszystkie pobory próbek węgla oraz bardzo wysoką skuteczność wykrywania niezgodności w dostawach.

Opis działania próbobierni

System sterowania i nadzoru próbobiornika działa w sposób autonomiczny.
W przypadku braku nadawy przez 15 minut (przerwa ładowania, zatrzymanie taśmy) urządzenie zatrzyma się automatycznie – na podstawie wskazania czujnika ruchu taśmy
i sygnału z wagi przenośnikowej. Próbobiernie posiadają następujące tryby pracy: zdalny, remontowy, ręczny.

  • częstotliwość poboru próbki uzależniona jest od wydajności taśmy oraz zaprogramowanego czasu lub sygnału z wagi przenośnikowej ( tryb czasowy + tryb wagowy),
  • pobrana próbka węgla przez łyżkę wpada na przenośnik taśmowy,
  • Przenośnik taśmowy sterowany falownikiem, transportuje próbkę do kruszarki czterowalcowej,
  • kruszarka dokonuje zmielenia węgla do odpowiedniego uziarnienia (mniejsze lub równe 3mm – możliwe 5% nadziarna w formie płatków zgodnie z normą ISO 13909),
  • po zmieleniu próbka wpada do automatycznego dzielnika,
  • próbka właściwa trafia do mieszalnika, który likwiduje nadziarno w formie płatków,
  • nadmiar odprowadzany jest podajnikiem taśmowym z powrotem do ciągu technologicznego,
  • po homogenizacji w mieszalniku próbka laboratoryjna zostaje zapakowana
    i oznakowana automatycznie przez pakowarkę, po decyzji operatora (naciśnięcie przycisku odbioru próbki).